„Nie czas na FAJRANT! Czas na AKTYWNOŚĆ zawodową bezrobotnych i nieaktywnych mieszkańców woj. śląskiego”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

 

01.07.2017 – 31.05.2019

WARTOŚĆ PROJEKTU

 

1 943 582,76 zł

WKŁAD Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1 846 403,62 zł

BENEFICJENT

 

Kompass Invest Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU


Wzrost, w okresie 01.07.2017 – 31.05.2019, aktywności zawodowej 140 osób fizycznych (77K, 63M) , w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących ( w rozumieniu kodeksu Cyw.) woj. śląskie, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku.

GRUPA DOCELOWA


140 osób (77K, 63M), w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cyw.), woj. śląskie, w tym:
-119 osób bezrobotnych
-21 osób biernych zawodowo

W tym należący do grup:
-69 osób długotrwale bezrobotnych
-14 osób niepełnosprawnych
-114 osób o niskich kwalifikacjach
-27 osób w wieku powyżej 50 roku życia

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA


1.Spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu zaplanowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (tzw.IPD-Indywidualny Plan Działania).

2.Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

3.Kursy i szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych, podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, kursy IT oraz szkolenia z umiejętności „miękkich”.

4. Organizacja staży u pracodawców .

PLANOWANE REZULTATY


1. 77 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu.

2. 47 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

3. Odsetek osób, które podjęły zatrudnienie, według wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup.

NABÓR UCZESTNIKÓW

Rekrutacja trwa od VII.2017 do X.2018

Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów należy dostarczyć drogą mailową na adres: nieczasnafajrant_sl@kompass-consulting.pl , a następnie po akceptacji do biura projektu w oryginale – osobiście lub listownie

Uczestnik projektu może korzystać ze wsparcia dopiero po dostarczeniu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów
Komplet dokumentów składa się z:
Formularza zgłoszeniowego Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich uczestników/uczestniczek) - wkrótce do pobrania Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażaniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (dotyczy wszystkich uczestników/uczestniczek) Kopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia zgodnie z Dz.U.2011 nr 127 poz.721 z późn.zm. i Dz.U.2011 nr 231 poz.1375 z późn.zm. (dotyczy jedynie osób niepełnosprawnych) Oświadczenia o niepełnosprawności (dotyczy jedynie osób niepełnosprawnych, nieposiadających dokumentów, wymienionych w pkt 4 Zaświadczenia o rejestracji w urzędzie pracy, wydane przez urząd pracy, ze wskazaniem daty rejestracji (dotyczy jedynie osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy) Oświadczenia osoby bezrobotnej, niezarejestrowanej w urzędzie pracy (dotyczy jedynie osób, niezarejestrowanych w urzędzie pracy) Oświadczenia osoby biernej zawodowo (dotyczy jedynie osób biernych zawodowo) Oświadczenia osoby długotrwale bezrobotnej Podpisanego przez uczestnika regulaminu projektu Podpisanej obustronnej umowy (wkrótce do pobrania) Zgody na uczestnictwo w zajęciach w godzinach popołudniowych oraz w weekendy

Pozostałe dokumenty

Zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym

KONTAKT